اختلال در بلع (دیسفاژی) چیست؟

15 فروردين 1391

اختلال بلع می تواند در تمام گروه های سنی رخ دهد که ناشی از ناهنجاری های مادرزادی، آسیب ساختاری و یا بیماری های پزشکی است
10.46851s, 15q