اسانس هاي طعم دار در انتظار روغن هاي نباتي

اسانس هاي طعم دار در انتظار روغن هاي نباتي

9 تير 1386

مدير گروه صنايع غذايي انسيتو تحقيقات تغذيه اي کشورگفت : با انجام جلسات متعدد با مسئولان و سازمان هاي مربوطه قصد داريم مجوز وارد کردن اسانس طعم دار را به روغن هاي نباتي دريافت کنيم هر چند که روغن هاي توليد داخل از طعم و مزه خوبي برخوردار هستند.
5.62569s, 16q