آخرين تحقيقات جهانى پيرامون فاجعه گرم شدن زمين/قسمت دوم

آخرين تحقيقات جهانى پيرامون فاجعه گرم شدن زمين/قسمت دوم

18 بهمن 1385

تغييرات طولانى مدت و بيشمار اقليمى با مقياس هاى محلى اقليمى و اقيانوسى، اندازه گيرى شده و قابل مشاهده هستند.
7.01724s, 15q