دولت‌از پژوهشهاي بهداشت وسلا‌مت حمايت مي کند

دولت‌از پژوهشهاي بهداشت وسلا‌مت حمايت مي کند

5 دي 1385

به گزارش سلامت نیوز: دولت به طور نامحدود از پژوهشهاي عرصه بهداشت و سلا‌مت جامعه حمايت مي کند .
اطلاع رساني و ارتقاء فرهنگ سلامت

اطلاع رساني و ارتقاء فرهنگ سلامت

2 دي 1385

خدمات پيشگيرانه و ارتقا فرهنگ سلامت يكي از سياستها و راهبردهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است و در تمام برنامه هاي مرتبط با سلامت ، بر آموزش و اطلاع رساني تاكيد خاص شده است .
جايگاه سلامت در قانون

جايگاه سلامت در قانون

2 دي 1385

قوانين هر كشور گوياي جايگاه سلامت نزد حاكميت آن كشور است . با توجه به نقش سلامت در توسعه و پيشرفت كشور و نهادينه شدن شعار " انسان سالم; محور توسعه پايدار " در تدوين و تصويب قوانين ، به موضوع سلامت اهميت ويژه داده شده است .
11.83578s, 15q