شيمي درماني برخي از سلولهاي سرطاني را قوي‌تر مي‌كند

شيمي درماني برخي از سلولهاي سرطاني را قوي‌تر مي‌كند

21 اسفند 1387

محققان هشدار دادند: برخي از داروهاي شيمي درماني در واقع مي‌توانند برخي از سلولهاي سرطاني را قوي‌تر كنند.
2.13739s, 15q