افزایش موارد سوختگی در کشور

افزایش موارد سوختگی در کشور

17 آذر 1395

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، نسبت به افزایش موارد سوختگی در یک ماهه اخیر هشدار داد.
14.40296s, 16q