هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف قرص فسفيد آلومينيوم

هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف قرص فسفيد آلومينيوم

25 بهمن 1385

وزارت بهداشت در خصوص استفاده از قرص فسفيد آلومينيوم هشدار داد.
14.63093s, 15q