کشف بزرگترين فسيل بي مهرگان در چين

کشف بزرگترين فسيل بي مهرگان در چين

16 دي 1385

بزرگترين فسيل يک حيوان بي مهره به نام "کرينويدآ" در يکي از ايالات چين کشف شد.
15.90194s, 15q