97درصد جمعیت کشور فقر سواد سلامت شنوایی دارند

97درصد جمعیت کشور فقر سواد سلامت شنوایی دارند

21 اسفند 1397

مژک‌های روی سلول‌های گوش داخلی مثل گندمزار بهاری بر اثر صدا می‌رقصند و واسطه «شنیدن» می‌شوند. صداهای بسیار بلند، همانند توفان ناگهان بهاری این مژک‌ها را از بین می‌برد و باعث کچلی و شکستگی آنها می‌شود.
10.09449s, 15q