رنج ماندگار مردمان قلعه گنج

1 اسفند 1398

مرداد امسال، بنياد علوي گزارشي از وضع آباداني و محروميت شهرستان قلعه گنج منتشر كرد. در اين گزارش، وضعيت 155 روستاي اين شهرستان طي بازه زماني 1393 تا 1398 و از ابتداي اجراي طرح‌هاي محروميت‌زدايي اين شهرستان توسط بنياد مستضعفان بررسي شده بود و اعلام مي‌شد كه سال 1393، از 155 روستاي شهرستان، فقط يك روستا آباد بود و 18 روستا نسبتا آباد، 77 روستا محروم و 59 روستا بسيار محروم بودند.
7.63477s, 17q