وزارت بهداشت امكان سنجش عوارض امواج ماهواره‌اي را ندارد

14 آذر 1389

رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گفت: آيين‌نامه ايمني و بهداشت آنتن‌هاي موبايل به زودي ابلاغ مي‌شود اما درباره امواج ماهوار‌ه‌اي دستگاه‌هاي سنجش اين امواج را نداريم.
10.73661s, 15q