تایید اعضای شورای مرکزی خانه پرستار

تایید اعضای شورای مرکزی خانه پرستار

16 آبان 1394

دبیرکل خانه پرستار، با اشاره به نامه وزارت کشور، از تایید اعضای شورای مرکزی خانه پرستار به مدت سه سال خبر داد.
5.87522s, 16q