تومورهاي مغزي با سر درد همراه هستند

تومورهاي مغزي با سر درد همراه هستند

18 بهمن 1385

تومورهاي مغزي غالباَ‌ با سردردهاي مداوم همراه هستند ،اما هر سردردي نمي تواند دليل بروز تومور باشد،در واقع تنها يك درصد از افرادي كه سردردهاي مداوم و مكرر دارند به تومورهاي مغزي دچار مي شوند.
11.62408s, 15q