مصرف دو درصدي موادمخدر دانش آموزان

مصرف دو درصدي موادمخدر دانش آموزان

20 تير 1397

براساس ارزیابی سال ۸۰ نیم درصد از جمعیت دانش آموزی مقطع دوم متوسطه تجربه مصرف موادمخدر داشتند. در سال ۹۰ این عدد به یک درصد و در سال ۹۵ به حدود دو درصد رسید.
1.62716s, 15q