بالارفتن آمار حوادث مربوط به افتادن از نردبان در آمريكا

بالارفتن آمار حوادث مربوط به افتادن از نردبان در آمريكا

31 ارديبهشت 1386

به گفته محققان، در آمريكا تعداد مصدوماني كه از نردبان مي افتند، بيش از 50 درصد افزايش يافته است.
8.62742s, 15q