آلودگی و ترافیک بیشتر نتیجه اعطای وام خودرو است

27 آبان 1394

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نتیجه اعطای وام خودرو برای تهران، آلودگی و ترافیک بیشتر است.
11.01373s, 15q