چرا پس از زایمان موها میریزند؟

چرا پس از زایمان موها میریزند؟

21 دي 1388

درحاملگی بدليل سطح بالای استروژن (هورمون زنانه) درجريان خون، اكثرموها وارد فاز رشد فعال (آناژن) شده و لذا طول عمر موها بيشتر، ريزش موها كمتر و موها پرپشت ترمی گردند. پس از زايمان بدليل كاهش ناگهانی هورمون زنانه، يكباره تعداد زيادی از موها وارد فاز استراحت شده و متعاقباً می ريزند.
باورهای غلط در مورد مو  و  بيماری های آن

باورهای غلط در مورد مو و بيماری های آن

21 دي 1388

در بین مردم باورهای غلطی در مورد مسائل مختلفی همچون مسائل مربوط به «مو» جا افتاده است، باورهایی که تا به آنها علمی پرداخته نشود، کسی قانع نمی شود که واقعیت ندارد.
تذکرهایی بسيارمهم برای متقاضيان کاشت موی طبيعی

تذکرهایی بسيارمهم برای متقاضيان کاشت موی طبيعی

21 دي 1388

نظربه حساسيت بسياربالای پيوند موی طبيعی و مسائل و مشکلاتی که بعداً ممکن است بوجودآيد، توصيه می شودکه اين کارحدالامکان توسط متخصص پوست و موانجام شود زيرا متخصص پوست و مو صلاحيت های علمی و عملی لازم جهت انجام کاشت موی طبيعی را دارا می باشد.
2.52981s, 15q