كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران برپا مي‌شود

كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران برپا مي‌شود

18 فروردين 1387

نوزدهمين كنگره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با محوريت پيشگيري از سرطان‌ها 10 تا 13 خرداد ماه سال 87 در مركز همايش‌هاي رازي تهران بر پا مي‌شود.
7.1515s, 15q