چاقو کشی راننده بنز برای افسر وظیفه راهنمایی و رانندگی

چاقو کشی راننده بنز برای افسر وظیفه راهنمایی و رانندگی

21 بهمن 1397

راننده متخلف که برای افسر وظیفه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ چاقو کشیده بود، دستگیر شد.
9.26919s, 15q