بوييدن گل رز حافظه را تقويت مي كند

بوييدن گل رز حافظه را تقويت مي كند

21 اسفند 1385

به گفته محققان، افرادي كه گل رز بو مي‌كنند از حافظه قويتري برخوردار مي‌شوند.
11.10767s, 16q