"RNA" ؛ انفجار بزرگ بیولوژی

"RNA" ؛ انفجار بزرگ بیولوژی

4 تير 1386

اسید ریبونوکلئوتیک که تا به امروز به عنوان زباله DNA یا یک پیام رسان جزء شناخته می شد اکنون اهمیت عملکردی خود را با فعال یا غیرفعال کردن ژنهای مجزا بازیافته است. این اهمیت در مقاله ای با عنوان "انفجار بزرگ بیولوژی" مورد بررسی قرار گرفته است.
2.45562s, 15q