انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این دو عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود.

سالانه 3000 ایرانی قربانی خطای دارویی می‌شوند/مرگ به جای درمان

سلامت نیوز:انتظار بیمار از پزشک داشتن دقت و مهارت است. متاسفانه گاهی نبود این دو عامل سبب بروز حوادث و تشدید بیماری افراد و حتی گاهی به فوت بیمار منجر می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از  روزنامه جهان صنعت، از چنین اتفاقاتی معمولا به عنوان خطا و قصور پزشکی یاد می‌شود زیرا معمولا ماهیتی عمدی ندارند. هرچند انسان جایزالخطاست و پزشک هم انسان‌ اما جنس خطای پزشکی با همه خطا‌ه