جزئیات بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۱۵:۰۲ - کد خبر: 294162
جزئیات بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

سلامت نیوز: وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای نحوه بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی از تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۹ را ابلاغ کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس اعلام وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای که به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شد، تاکید شده است؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﺗﺮم ﺟﺎری و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه‌ها از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۷ خرداد پیرو ﻣﺒﺎﺣﺚ به عمل آﻣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ وﺑﯿﻨﺎری ﻣﻮرخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ به استحضار می‌رسد تا با توجه به وضعیت کلی استان و شهرستان محل استقرار دانشگاه یا دانشکده اقدامات لازم را با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی علی‌الخصوص دستورالعمل معاونت بهداشت به عمل آید.

همچنین ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار آﻣﻮزش دروﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن به صورت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ است، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻼس‌های ﺣﻀﻮری ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎل و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻣﻮزش دروس ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﮔﺰار شود، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﻻزم به عمل آﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻼس‌های ﻣﺬﮐﻮر به صورت ﻓﺸﺮده ﺑﺮﮔﺰار شود و اﻣﺘﺤﺎن دروس ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮای دروس ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و اداره آﻣﻮزش واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ به عمل آﯾﺪ.

در این بخشنامه تاکید شده است؛ برای حضور دانشجویان بالینی از تاریخ ۱۷ خرداد با اولویت کارورزان و کارآموزان رشته‌های مختلف برنامه‌ریزی و اقدام شود، همچنین ﺑﺮای ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، دﺳﺘﯿﺎران و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش‌های ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر است، ﺑﻪ ﻣﺎه‌های ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻨﺘﻘﻞ شود.

همچنین اراﺋﻪ دروس ﻋﻤﻠﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر نیست، در ﮔﺮوه‌های ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑل‌های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر است، ﺑﻪ ﻣﺎﻫ‌ﻬﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻨﺘﻘﻞ شود.

ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی شود ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﻮﻧ‌ﻬﺎ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﺮداد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ، وﻟﯿﮑﻦ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ۵ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه از ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن‌ها به صورت ﺣﻀﻮری و ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ است.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﮐﻼس‌های آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی، ﺣﻀﻮری و ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ... و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه‌ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز از ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌هﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎزی و ﺣﻀﻮری ﺗﻌﻠﻞ ورزﯾﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه است و داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ‌ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮان در ﮐﻼس‌های درس ﻣﺠﺎزی، ﺣﻀﻮری، ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ...، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و آزﻣﻮن‌ها ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ کنند.

ﻓﺮاﮔﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ‌رﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻗﺪام کنند ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﯿﺴﺮ شود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ‌اﻻﻣﮑﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺠﺰا شود.

همچنین اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره از ﻣﻬﺮﻣﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری را دارﻧﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را اﻋﻼم کنند ﺗﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻟﻮرود ﻧﯿﺰ اﻋﻼم شود ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻨﮑﻮر اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.74987s, 19q