آتش عمدی میانکاله با هدف تغییر کاربری و تصرف اراضی

آتش عمدی میانکاله با هدف تغییر کاربری و تصرف اراضی

11 مرداد 1400

همزمان با روزهایی که ایران در تب وتاب ابربحران های زیستی دست وپا می زند، عده ای برای تصرف زمین و تغییر کاربری، پراهمیت ترین اکوسیستم های طبیعی این سرزمین را به آتش می کشند تا برای آن سند بگیرند. . آنها خوب می دانند نه امکانات کافی برای مقابله با این دست حوادث در مناطق حفاظتی ایران وجود دارد و نه برخورد متقن قانونی با متخلفان.
8.14778s, 16q