آشنایی با آپانديسيت

آشنایی با آپانديسيت

3 فروردين 1386

آپانديسيت هنگامي رخ مي‌دهد كه آپانديس - يك زائده روده بزرگ- دچار التهاب شود.
6.88191s, 15q