دانشگاه علوم پزشكي ايران پروانه ساخت سه نوع محصول اتانول را باطل كرد

دانشگاه علوم پزشكي ايران پروانه ساخت سه نوع محصول اتانول را باطل كرد

21 فروردين 1386

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني ايران پروانه ساخت سه نوع محصول "اتانول" توليدي در داخل كشور را باطل كرده است.
7.16532s, 15q