اتر قوي ترين ماده بيهوشي است

اتر قوي ترين ماده بيهوشي است

8 ارديبهشت 1386

اتر بي هوش کننده ايست که به عنوان حلال هم بکار برده مي شود تعداد زيادي از داروهاي شيميايي تحت نام " اتر" ناميده مي شوند ولي اين کلمه در کل به مفهوم "اتيل اتر" است.
13.8054s, 15q