اشتياق رمز موفقيت‌هاي بيروني است

اشتياق رمز موفقيت‌هاي بيروني است

15 فروردين 1386

شما بايد بدانيد چه مي‌خواهيد تا آن را عميقاً احساس و باور كنيد. شور و شوق و باور و آرزو به مفهوم قدرت هستند. وقتي شما خواسته‌تان را احساس مي‌كنيد و به آن عمل مي‌كنيد، كائنات به خواست شما پاسخ مي‌دهد. وقتي مطابق خواست و اراده خودتان عمل مي‌كنيد، اشتياقتان تقويت مي‌شود. هر چه مصرتر باشيد، بيشتر باور مي‌كنيد و بيشتر احساس مي‌كنيد. وقتي خواسته‌تان را كاملاً احساس مي‌كنيد، محتواي آن احساس، آگاهي بالقوه از كاري است كه انجام مي‌دهيد و باور داريد كه موفق خواهيد شد. با اقدام به آنچه مي‌خواهيد، باورتان را تقويت مي‌كنيد. تا زماني كه شما خودتان را نپذيريد، دنيا شما را نخواهد پذيرفت.
12.1482s, 15q