اولین دوره آموزش مجازی تربیت مسئول ایمنی زیستی برگزار می شود

اولین دوره آموزش مجازی تربیت مسئول ایمنی زیستی برگزار می شود

28 تير 1395

اولین دوره آموزش مجازی (Biosafety Officer) تربیت مسئول ایمنی زیستی در آزمایشگاه های پزشکی و علوم زیستی در ایران توسط پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی برگزار می شود.
13.55798s, 15q