بتهوون بر اثر بيماري "اتواسکلروزيس" ناشنوا شد

بتهوون بر اثر بيماري "اتواسکلروزيس" ناشنوا شد

24 ارديبهشت 1386

"اتواسکلروريس"، نوعي کري در گذشته است که اثر غم انگيزي داشته، بخصوص اينکه اين بيماري اغلب جوانان را قرباني خود مي کند.
8.47549s, 15q