بحران بی آبی در چله زمستان

13 بهمن 1393

میزان ورود آب به سدهای کشور از مهرماه امسال تاکنون 17 درصد کاهش یافته و هم اکنون تنها 41 درصد مخازن از آب پُر شده است.

پیامدهای جدید بحران کم آبی‌ بتدریج آشکار می‌شود

28 آبان 1393

اکنون از 96 میلیارد متر‌مکعب آب مصرفی کشور در سال 52 میلیارد متر‌مکعب از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود، یعنی حدود 54 درصد آب مصرفی از آب زیرزمینی است.
8.01967s, 15q