توصيه‌هاي تغذيه اي براي بيماران دياليزي

توصيه‌هاي تغذيه اي براي بيماران دياليزي

8 خرداد 1394

کارشناس تغذيه ورژيم هاي غذايي مرکز قلب مازندران بيمارستان فاطمه الزهراساري اظهارکرد: همودياليز روشي است که به وسيله دستگاه دياليز، خون از مواد زايد آن تصفيه مي شود و مواد زايد از راه انتشار از خون به محلول دياليز منتقل شده وپس از عمل تصفيه ،خون تصفيه شده به بدن باز مي گردد.
6.43316s, 15q