درخواست از قوه قضا برای مجازات مسببان حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران

درخواست از قوه قضا برای مجازات مسببان حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران

12 مرداد 1400

در چهلمین روز حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در سفر به دریاچه ارومیه و مرگ دو نفر از آنها، بازماندگان حاضر در این سفر برای احقاق حق خود و همکاران شان بیانیه ای را امضا کردند.
15.38063s, 16q