تعرفه‌هاي پزشكي سال 86 منتظر امضاي رئيس سازمان مديريت است

تعرفه‌هاي پزشكي سال 86 منتظر امضاي رئيس سازمان مديريت است

21 خرداد 1386

پيش‌نويس تعرفه‌هاي پزشكي دولتي براي سال 86 به امضاي دو وزير بهداشت و رفاه رسيده اما براي ارسال به هيئت دولت و تصويب نهايي منتظر امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است.
8.899s, 16q