کارشکنی بیمه های تکمیلی در همراهی با جامعه پزشکی

20 آبان 1394

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به تشریح روند کارشکنی بیمه های تکمیلی در روند اجرای کتاب تعرفه ها پرداخت و گفت: بیمه های تکمیلی در سال گذشته با جامعه پزشکی همراهی نکردند.
13.48333s, 15q