احساس گناه در پدر و مادر مشکلاتي را در برخورد با کودکشان فراهم مي آورد

احساس گناه در پدر و مادر مشکلاتي را در برخورد با کودکشان فراهم مي آورد

19 دي 1385

سلامت نیوز-اتفاق مي افتد که پدر و مادر کودک، پس ازبرخورد با وي، دچار احساس گناه مي شود و چه بسا اين احساس گناه آنها، در عملکردشان بر کودک تاثير مي گذارد.
9.84882s, 15q