دانه‌هایی که بیشتر از شیر کلسیم دارند!

دانه‌هایی که بیشتر از شیر کلسیم دارند!

11 تير 1396

شیر تنها منبع خوب برای تامین کلسیم محسوب نمی شود و دانه های چیا را می توان جایگزینی فوق العاده برای شیر در نظر گرفت، زیرا تقریبا به همان اندازه کلسیم دارد.
6.07681s, 15q