ژنوم پشه عامل تب زرد و دانگ ارائه شد

ژنوم پشه عامل تب زرد و دانگ ارائه شد

30 ارديبهشت 1386

نقشه ژنوم پشه خطرناکی که تب زرد و دنگ را منتشر می کند بسیار پیچیده تر از نقشه ژنومی پشه مالاریاست و اکنون دانشمندان امیدوارند تا موفق به یافتن راه هایی برای خنثی کردن حملات آنها شوند.
10.80543s, 15q