درد فيبرويالژيا واقعي است

درد فيبرويالژيا واقعي است

18 بهمن 1385

درد فيبرويالژيا احساس مي شود و پزشکان بايد شکايت بيماران از اين درد را جدي بگيرند.
10.08667s, 15q