دي ان اي عامل جلوگيري از بروز سرطان

دي ان اي عامل جلوگيري از بروز سرطان

19 بهمن 1385

محققان دريافتند وجود نظم خاصي در دي ان اي(DNA)انساني از بروز سرطان پيشگيري مي كند.
10.17698s, 15q