امروز ۲۴‬ارديبهشت:اولين واكسيناسيون عليه آبله انجام شد

امروز ۲۴‬ارديبهشت:اولين واكسيناسيون عليه آبله انجام شد

24 ارديبهشت 1386

امروزدوشنبه، ‪ ۲۴‬ارديبهشت، برابر با ‪ ۱۴‬ماه مي‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۲۱۱‬سال پيش در چنين روزي، "ادواردجنر"، پزشك انگليسي، نخستين واكسيناسيون عليه بيماري آبله را انجام داد.
9.53143s, 15q