کاشت حلزون؛ تبلیغی که بهزیستی هم حریفش نشد

کاشت حلزون؛ تبلیغی که بهزیستی هم حریفش نشد

7 مهر 1397

سکوت پاسخ آنهاست در برابر آنچه می‌گویی؛ دست‌هایشان را زبان‌شان قرار داده‌اند برای ارتباط بهتر با دنیای اطراف؛ دنیایی که در تقلای ارتباط با آن با زبان اشاره درپی دست یافتن به خواسته‌هایشان هستند، خواسته‌هایی که هر سال در چنین روزی تکرار و سپس از اذهان پاک می‌شود؛ امسالشان را هم «با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم» برای روزی جهانی ناشنوایان نامگذاری کرده‌اند.
5.49637s, 15q