وقتی پاها سنگین می‌شوند

وقتی پاها سنگین می‌شوند

22 شهريور 1399

سندرم پاهای سنگین شرایطی است که در صورت عدم رسیدگی و درمان مناسب می تواند بر کیفیت زندگی شما تاثیرگذار باشد.
9.01093s, 15q