70 درصد مراجعان به رمال ها فریب آنان را می خورند

70 درصد مراجعان به رمال ها فریب آنان را می خورند

2 دي 1385

گسترش روزافزون پدیده خرافه گرایی ، رمالی و فالگیری به صورت یک واقعیت تلخ ، مبانی اخلاقی و ارزشی جامعه را مورد هجوم قرار داده است به طوری که 80 در صد از افرادی که به فالگیرها مراجعه می کنند دارای مشکلات عاطفی و رفتاری هستند که با مشاوره قابل حل است.
8.21108s, 15q