مقالاتِ خود را در سلامت نیوز منتشر کنید

مقالاتِ خود را در سلامت نیوز منتشر کنید

8 شهريور 1394

از تمامی اعضای محترم جامعه پزشکی،پرستاری ،کارشناسان بهداشت و کادر درمانِ سراسر کشور دعوت می شود انتقادات،پیشنهادات خود را در قالب مقاله و یادداشت با محوریت نظام سلامت،آموزش سلامت و پیشگیری ،بیمه و تامین اجتماعی به تحریریه این رسانه به آدرس news@salamatnews.com ارسال کنند.
8.2104s, 15q