كشف قديمي ترين فسيل انسان در شرق آسيا

كشف قديمي ترين فسيل انسان در شرق آسيا

15 فروردين 1386

باستان شناسان چيني موفق شدند فسيل انسان را در پكن كشف كنند.
9.71854s, 15q