هشدار دانشمندان نسبت به ثبت فك‌هاي درياي خزر در كتاب قرمز!

هشدار دانشمندان نسبت به ثبت فك‌هاي درياي خزر در كتاب قرمز!

30 ارديبهشت 1386

نتايج مطالعات انجام شده زيست شناسان اروپايي نشان مي‌دهد؛ كاهش تعداد فك‌هاي درياي خزر از يك ميليون به صد هزار نفر به دليل وجود بيش از حد مواد سمي و فلزات سنگين در اين اكوسيستم هشداري براي انقراض نسل اين جانوران است.
6.29284s, 15q