مردم بر سر دوراهي «تيلاپيا»

مردم بر سر دوراهي «تيلاپيا»

7 تير 1400

«تيلاپيا» يا «مرغ آبزي» واژه‌اي عاميانه براي اشاره به گروه مشخصي از ماهيان است كه خاستگاه اصلي‌شان آفريقا و خاورميانه است اما گونه‌هاي مختلف آنها در بيش از 120 كشور دنيا پرورش داده شده‌اند.
14.85552s, 16q