ارتباط خستگی با افزایش ریسک حمله قلبی در مردان

ارتباط خستگی با افزایش ریسک حمله قلبی در مردان

28 اسفند 1399

طبق نتایج یک تحقیق جدید، مردانی که خستگی زیادی را متحمل می شوند با احتمال بیشتر حمله قلبی روبرو هستند.
10.14057s, 15q