اختصاص وام 100 میلیارد تومانی برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی

اختصاص وام 100 میلیارد تومانی برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی

16 مرداد 1398

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مبارزه با ویژه خواری‌ها گفت: ما متعهد به انجام وظایف خودمان هستیم. همین که وظایف خود در قبال بیمه شدگان را انجام می‌دهیم، ویژه‌خواری نمی‌کنیم.
میزان دریافتی مستمری بگیران ۱۴ درصد افزایش می‌یابد

میزان دریافتی مستمری بگیران ۱۴ درصد افزایش می‌یابد

18 شهريور 1397

رئیس کمیته‌امداد گفت: با همکاری مجلس‌و‌دولت در اجرای تبصره 14، از مهر سال‌جاری تعداد افراد منتظر در نوبت برای زیرپوشش کمیته‌امداد قرار گرفتن به حداقل خواهند رسید و میزان دریافتی مستمری‌بگیران نیز در سال‌جاری 14 درصد افزایش خواهد یافت.

حفظ منابع مستمری بگیران خط قرمز تامین اجتماعی است

25 مرداد 1394

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: حفظ مصالح و منابع مستمری بگیران به عنوان یکی از خطوط قرمز سازمان تامین اجتماعی به شمار می آید که در دولت یازدهم این موضوع به صورت جدی تر در حال انجام است.
5.50465s, 15q